سلول‌های سرطانی نیز از فناوری‌ نانو استفاده می‌کنند!

سلول‌های سرطانی نیز از فناوری‌ نانو استفاده می‌کنند!

یافته‌های اخیر نشان داده است که سلول‌های سرطانی، میتوکندری را از سلول های ایمنی از طریق “شاخک‌هایی کوچک” می‌مکند. در واقع سلول‌های سرطانی برای تخلیه سلول‌های ایمنی از نوعی نانولوله استفاده می‌کنند.

136
ساخت فیبر نوری زنده با کمک فناوری‌ نانو

ساخت فیبر نوری زنده با کمک فناوری‌ نانو

پژوهشگران با استفاده از هیدروژل و بهره‌گیری از فناوری‌ نانو فیبرهای نوری زنده ساختند که در تشخیص سرطان و حوزه‌های مختلف پزشکی و زیست‌فناوری قابل استفاده است. این رویکرد جدید، زیست‌شناسی را دیجیتالی می‌کند و امکان کشف پدیده‌های پیچیده سلولی را با استفاده از نور ساده فراهم می‌کند.

159