همکاری دو شرکت برای تسریع و تسهیل توالی‌یابی رشته‌های بلند DNA

همکاری دو شرکت برای تسریع و تسهیل توالی‌یابی رشته‌های بلند DNA

گروه تیکان (TECAN Group) و شرکت آکسفورد نانوپور تکنولوژیز (Axford Nanopore Technologies) از همکاری مشترک خود به منظور ساده‌تر کردن فرآیند توالی‌یابی با نانوحفره خبر دادند. این دو شرکت به دنبال تکمیل کتابخانه‌ای هستند تا با استفاده از آن بتوان گردش کار توالی‌یابی را تسریع کرد.

425
توالی‌یابی در خدمت کاهش نرخ اختلالات ژنتیکی در فرزندآوری

توالی‌یابی در خدمت کاهش نرخ اختلالات ژنتیکی در فرزندآوری

با همکاری دو شرکت، قرار است ابزاری برای شناسایی ژن‌های مشکل‌ساز فراهم شود تا والدین پیش از فرزندآوری نسبت به بررسی احتمال تولد فرزندانی با اختلالات ژنتیکی اقدام کنند. در این فناوری از نانوحفره برای توالی‌یابی استفاده می‌شود.

404
همکاری صنعتی به منظور استفاده از فناوری نانوحفره در مطالعه تک سلولی‌ها

همکاری صنعتی به منظور استفاده از فناوری نانوحفره در مطالعه تک سلولی‌ها

یکی از شرکت‌های انشعاب‌یافته از دانشگاه‌ آکسفورد که یک کارخانه تولیدی با فناوری پیشرفته را در این شهر اداره می‌کند، قرار است با شرکت ۱۰x Genomics همکاری جدیدی انجام دهد.

448