دومین تجربه تجاری‌سازی مشترک داروی حاوی نانوذرات آلبومین

دومین تجربه تجاری‌سازی مشترک داروی حاوی نانوذرات آلبومین

شرکت ان‌اس بایوساینس با انعقاد قراردادی با شرکت بوریانگ به دنبال تجاری‌سازی نانوداروی ضدسرطان حاوی آلبومین است. این دو شرکت چند سال قبل نیز قرارداد مشابهی را برای توسعه نوعی دیگری از نانوذرات دارویی منعقد کرده بودند.

334