تداوم همکاری با دانشگاه برای تولید هیدروژن تجدیدپذیر

تداوم همکاری با دانشگاه برای تولید هیدروژن تجدیدپذیر

شرکت سانهیدروژن که پیش از این با دانشگاه آیووا برای توسعه فناوری هیدروژن تجدیدپذیر همکاری داشت، برنامه همکاری مشترک خود را با این دانشگاه تمدید کرد. با این کار سهام شرکت سانهیدروژن روند رو به رشدی به خود گرفت.

497