کمک به توسعه بازار نانو کود آلی پس از شروع جنگ روسیه/اوکراین

کمک به توسعه بازار نانو کود آلی پس از شروع جنگ روسیه/اوکراین

از آنجایی که روسیه از بزرگترین تولیدکنندگان کود مصنوعی است، با شروع جنگ این کشور با اکراین، قیمت کودها افزایش قابل توجهی یافته است. یک شرکت فیلیپینی در حال توسعه بازار نانو کود در این کشور است تا جایگزینی برای کودهای مصنوعی باشد.

784