شرکت برج و بارو فارس: اکسیدگرافن با یک دهم قیمت نمونه خارجی تولید می‌کنیم

شرکت برج و بارو فارس: اکسیدگرافن با یک دهم قیمت نمونه خارجی تولید می‌کنیم

مدیرعامل شرکت برج و بارو فارس از تولید اکسیدگرافن با کیفیت بالا و قیمت پایین در این شرکت خبر داد. به گفته امرالهی با ظرفیت تولید فعلی، امکان تامین نیاز کشور به اکسیدگرافن در این شرکت وجود دارد.

357
شرکت برج و بارو فارس: اکسیدگرافن در مقیاس صنعتی تولید می‌کنیم

شرکت برج و بارو فارس: اکسیدگرافن در مقیاس صنعتی تولید می‌کنیم

یوسف امرالهی، مدیرعامل شرکت برج و بارو فارس از تولید مشتقات گرافنی نظیر اکسید گرافن در مقیاس صنعتی در این شرکت خبر داد. به گفته ایشان با ظرفیت تولید ۴۰ کیلوگرم اکسیدگرافن در ماه، امکان تامین نیاز بازار داخلی وجود دارد.

399