تاف فناور پارس: در پزشکی قانونی از طیف سنج تحرک یونی استفاده می‌شود

تاف فناور پارس: در پزشکی قانونی از طیف سنج تحرک یونی استفاده می‌شود

محمدرضا حمیدی، مدیرفنی شرکت تاف فناور پارس از بهره‌برداری از طیف سنج تحرک یونی در پزشکی قانونی برای تشخیص عامل مرگ خبر داد. به گفته ایشان برای شناسایی برخی ترکیبات نظیر سیانور یا لیتیم در فرآیند تشخیص عامل مرگ، دستگاه طیف‌سنج تحرک یونی استفاده می‌شود.

411