هم‌افزایی برای انتقال سریع فناوری نانوذرات لیپیدی به شرکت‌های مختلف

هم‌افزایی برای انتقال سریع فناوری نانوذرات لیپیدی به شرکت‌های مختلف

دو شرکت اکیوتاس تراپیوتیکس (Acuitas Therapeutics) و رسیبیوفارم (Recibiopharm) قراردادی برای انتقال سریع فناوری با یکدیگر امضاء کردند. هدف از این قرارداد، انتقال فناوری در حوزه نانوذرات لیپیدی و پیاده‌سازی شرایط خوب تولید (Good Manufacturing Practices) است.

309