عرضه تجاری فناوری تصویربرداری نانوذرات/ هدف: مطالعات زیستی

عرضه تجاری فناوری تصویربرداری نانوذرات/ هدف: مطالعات زیستی

شرکت سی‌دی بایوساینس برای کمک به تصویربرداری از عملکرد سلول و فرآیندهای زیستی داخل بدن، ابزاری برای تصویربرداری در مقیاس نانومتری ارائه کرده است. در این ابزار از نانوذرات برای تصویربرداری استفاده می‌شود.

268