توسعه ارتزهای هوشمند برای کمک به درمان زخم دیابت

توسعه ارتزهای هوشمند برای کمک به درمان زخم دیابت

استارت‌آپ سینسفیت تکنولوژیز (SensFit Technologies) با آزمایشگاه فوت‌وورک پودیاتریک (Footwork Podiatric Laboratory) برای توسعه ارتزهای هوشمند مجهز به گرافن همکاری می‌کند. ارتزها وسایل کمکی هستند که به منظور برگرداندن توانایی‌های از دست رفته فرد، مورد استفاده قرار می گیرند.

319