همکاری مشترک برای رسوخ گرافن در صنعت لوازم جانبی خودرو

همکاری مشترک برای رسوخ گرافن در صنعت لوازم جانبی خودرو

افزودن سوسپانسیون حاوی نانوپلاکت گرافنی شرکت مواد گرافن کاربردی (Applied Graphene Materials) به سیستم‌های مراقبت از خودرو، پتانسیل بهبود قابل‌توجه در عملکرد موم‌ها، پولیش‌ها و اسپری‌های تکمیلی را دارد.

409