تصاویر هولوگرافی حساس به رطوبت با نانوچاپ تولید شد

تصاویر هولوگرافی حساس به رطوبت با نانوچاپ تولید شد

پژوهشگران فناوری ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان تصاویر هولوگرافی را طراحی کرد که هنگام تماس با آب تغییر می‌کند. این فناوری جدید امکان تجاری‌سازی زیادی دارد، زیرا می‌تواند تصاویر هولوگرافیک بسیار زیادی را با آن ایجاد نمود. یک شرکت در حال کمک به تجاری‌سازی این فناوری است.

350