تولید سوخت شیمیایی از CO2 هوا در مقیاس آزمایشگاهی

تولید سوخت شیمیایی از CO2 هوا در مقیاس آزمایشگاهی

با تولید نانوفتوالکترودی با کارایی بالا، محققان سوئدی فتوسنتز مصنوعی را در آزمایشگاه انجام دادند تا دی‌اکسیدکربن موجود در اتمسفر به سوخت‌های شیمیایی نظیر اتانول، متان یا اسیدفورمیک تبدیل شود.

972