شرکت«دهکده فناوری» در دوازدهمین نمایشگاه هفته ترویج علم ایران

شرکت«دهکده فناوری» در دوازدهمین نمایشگاه هفته ترویج علم ایران

دهکده فناوری در دوازدهمین نمایشگاه هفته ترویج علم ایران به مناسبت “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۲ در محل« آسمان نمای گنبد مینا»  ازساعت ۹ الی ۲۰حضور داشت.

216