شیر گاو برای تولید داروهای مبتنی بر mRNA قابل استفاده است!

شیر گاو برای تولید داروهای مبتنی بر mRNA قابل استفاده است!

محققان دریافتند که ذرات ریز موجود در شیر گاو می‌توانند برای تحویل خوراکی داروهای RNA استفاده شوند. روش‌های درمانی مبتنی بر ریبونوکلئیک اسید (RNA) ابزار قدرتمندی در اختیار محققان قرار می‌دهد تا راهی برای هدف قرار دادن بیماری‌های غیرقابل درمان در سطح مولکولی ارائه دهند. در حالی که این ساختارهای زیستی می‌توانند به طور موثری با تزریق، مانند واکسن ضدکرونا تحویل داده شوند، تاکنون هیچ راه موفقی برای تحویل آن‌ها به صورت خوراکی وجود نداشته است، زیرا این داروها در شرایط سخت روده از بین می‌روند.

107