استفاده از مدل‌سازی کامپیوتری برای شناسایی مهارکننده‌های پپتیدی

استفاده از مدل‌سازی کامپیوتری برای شناسایی مهارکننده‌های پپتیدی

یکی از روش‌های تشخیص گزینه‌های احتمالی دارویی، شبیه‌سازی کامپیوتری است. محققان با مدل‌سازی پپتیدهایی را شناسایی کردند که احتمالا بتواند برای مقابله با کرونا استفاده شود.

770