گزارش برگزاری دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به مدت چهار روز، از تاریخ ۲/۱۱/۸۴ تا ۵/۱۱/۸۴ ، در محل آزمایشگاه مواد دانشگاه تربیت مدرس با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار شد. این دوره برای آزمایشگاه های دارای SEM مستقر در تهران و حومه و در دو گروه مجزا برگزار شد. دوره ویژه آزمایشگاه های مستقر در شهرستان ها بهار سال ۸۵ برگزار خواهد شد. در طول این دوره دستگاه SEM، آماده سازی نمونه ها، تنظیم و تعویض فیلمان، تنظیم دستگاه و کنتراست ها و تصاویر تهیه شده با دستگاه مورد بررسی قرار گرفت. در ضمن جهت آشنایی شرکت کنندگان با مدل های جدیدتر دستگاه SEM دو ساعت آخر دوره به کار عملی با دستگاه SEM دانشکده فنی دانشگاه تهران اختصاص یافت.

دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی ر