صحبت کردن نقاط کوانتومی با همدیگر

دانشمندانی که امیدوارند از نقاط کوانتومی به عنوان واحدهای ساختمانی نسل جدید رایانه‌ها استفاده نمایند، روشی برای ایجاد ارتباط مابین آنها پیدا نموده‌اند.

دانشمندانی که امیدوارند از نقاط کو