معرفی کتاب هفته:جداسازی فازها در مقیاس نانو و مقاومت مغناطیسی بسیار زیاد

کتاب حاضر به بحث جداسازی فازها در مقیاس نانو می‌پردازد و در این بین روی اکسیدهای منگنز با مقاومت مغناطیسی بسیار زیاد(GMR) تمرکز کرده است، علاوه بر این در مورد ترکیبات دیگر نظیر ابررساناهای دما بالا که در آنها نانوساختارهای مشابهی وجود دارند، بحث می‌شود.

مطالعه تشکیل خود بخودی نانو ساختارها در بلورهای منفرد
به طور وسیعی گسترش یافته و به یکی از موضوعات مهم در مبحث «الکترون‌های
شدیداً بهم وابسته» بدل شده است.
این ساختارها در