راه‌اندازی آزمایشگاه SPM شرکت مهارفن ابزار

شرکت مهارفن ابزار با مالکیت خصوصی، آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی راه‌اندازی نموده است.

New Page 1

شرکت مهارفن ابزار با مالکیت خصوصی، آزمایشگاه
میکروسکوپ پروب روبشی را با استفاده از یک دستگاه DME-SPM جهت ارائه خدمات
به دانشجویان و پژوهشگران راه‌اندازی نموده است. بنا به