برگزاری جلسه شورای مؤسس کمیته متناظر استانداردسازی فناوری نانو ISIRI/TC229

جلسه شورای مؤسس کمیته متناظر ISIRI/TC229 در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۸۵ با حضور بیش از ۴۰ نفر از اساتید، کارشناسان و متخصصان از بخش های مختلف دانشگاهی، صنعتی و تحقیقاتی در محل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار گردید.

جلسه شورای مؤسس کمیته متناظر ISIRI/TC229 در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۸۵ با حضور بیش از ۴۰ نفر از اساتید، کارشناسان و متخصصان از بخش های مختلف دانشگاهی، صنعتی و تحقیقاتی در محل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا دکتر شرقی، مدیر کل هماهنگی تدوین استانداردهای بین المللی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و آقای دکتر مرتضوی، مسوول کمیته های فنی متناظر در دبیرخانه کمیته ملی استانداردهای ایزو ، در مورد فعالیت های این مؤسسه و ساختار مؤسسه ایزو توضیحاتی ارایه کردند، سپس گزارشی از فعالیت های بین المللی صورت گرفته در زمینه استانداردسازی فناوری نانو توسط اندیشگاه نانو و صنعت ارائه گردید. در این جلسه به ۷ دلیل در مورد لزوم استاندارسازی فناوری نانو اشاره گردید:
• در حال حاضر فرهنگ اصطلاحات فناوری نانو مورد توافق بین المللی وجود ندارد،
• در حال حاضر دستورالعمل مشخصی برای آزمایش خواص سمی نانوذرات وجود ندارد،
• در حال حاضر قوانین استانداردی برای بررسی تأثیرات زیست محیطی نانوذرات وجود ندارد،
• روش های آزمون موجود برای تجهیزات در ابعاد نانو مناسب نیستند،
• روش های اندازه گیری و تجهیزات فعلی نیازمند توسعه و استانداردسازی هستند،
• نیاز به رویه های کالیبراسیون جدید و مواد مرجع تأیید شده در ابعاد نانو وجود دارد،
• سیستم ها و تجهیزات چند منظوره فناوری نانو نیاز به استانداردهای نوین دارند.

در ادامه جلسه به منظور تشکیل و شروع به کار کمیته فنی متناظر ISIRI/TC229 و انتخاب رئیس، نائب رئیس و دبیر این کمیته فنی از بین شرکت کنندگان رای گیری به عمل آمد. آقای دکتر یغمایی به عنوان ریاست کمیته فنی متناظر و آقای مهندس اسدی فرد به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند. دبیرخانه کمیته فنی متناظرISIRI/TC229 در دبیرخانه  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو استقرار یافت  . خانم مهندس پیراوی از کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز به عنوان نایب رئیس کمیته فنی متناظر انتخاب گردیدند.