معرفی کتاب هفته: فناوری نانو محاسبات پایه‌ای برای مهندسان و دانشمندان

این کتاب ادامه مبحث کتاب قبلی همین نویسنده به نام – فناوری نانو: مفاهیم و راه‌حل‌های محیطی – می‌باشد و دیدی تجربی از فناوری نانو ارائه می‌کند.

توجه و تمایل دانشمندان و مهندسان

توجه و تمایل دانشمندان و مهندسان به فناوری
نانو به دلیل خواص بی‌نظیر ذرات نانومقیاس به سرعت در حال رشد است.
کتاب فوق ادامه مبحث کتاب قبلی همین نویسنده به نام