برگزاری دوره آموزشی اپراتوری دستگاه SPM

دوره آموزشی اپراتوری دستگاه SPM به مدت چهار روز از تاریخ ۲۱ الی ۲۴ آبان‌‌ماه ۱۳۸۵ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در دانشگاه تربیت مدرس و محل شرکت مهارفن‌ابزار برگزار گردید.

New Page 1

دوره آموزشی اپراتوری دستگاه SPM به مدت چهار روز از
تاریخ ۲۱ الی ۲۴ آبان‌‌ماه ۱۳۸۵ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری
نانو
در دانشگاه تربیت مدرس و محل شرکت مهارف