کدگذاری تحقیقات فناوری‌نانو در اروپا

کمیسیون اروپا برای افزایش ایمنی و پاسخ‌گویی تحقیقات فناوری‌نانو برنامه‌ریزی می‌کند.

برای افزایش ایمنی و پاسخ‌گویی تحقیقات فناوری‌نانو و فراهم کردن استفاده
ایمن و مطمئن از آنها، کمیسیون اروپا برای پذیرش داوطلبانه کدگذاری تحقیقات
علم و فناوری‌نانو(با عنوان کد انجام) برنامه‌ریزی می‌کند.

کد انجام تحقیقات احتمالا در چارچوب پیشنهادات کمیسیون اروپا بوده و ممکن
است از دولت‌های مختلف، صنعت، دانشگاهها، سازمان‌های مالی، محققان و دیگر
ذینفعان دعوت نماید تا اصول آن را رعایت کنند.کمیسیون اروپا این اصول را در
برنامه تحقیقاتی خود رعایت خواهد کرد.

این پیشنهاد به دنبال این است تا مقدمات کدگذاری تحقیقات را فراهم نماید.
انتظار می‌رود که کشورهای اروپایی، جامعه تحقیقاتی، صنعت، دانشگاهها،
شهروندان، سیاست‌گذاران و رسانه‌ها از این پیشنهاد استقبال کنند.