استفاده از ایده ماکارونی در حال افتادن جهت ساخت نانو لوله‌های خود سامان مارپیچ

محققان مرکز تحقیقات و ایزمن این فرضیه را ارائه کردند که بصورت دو مرحله ای، نانولوله هایی به شکل مارپیچ می توان ایجاد کرد.

محققان مرکز تحقیقات و ایزمن این فرضیه را ارائه کردند که
بصورت دو مرحله ای نانولوله‌هایی به شکل مارپیچ می توان ایجاد
کرد. اول نانولوله‌ها بر روی یک سطح بصورت ایستاده رشد می کنند
و در مرحله بعد بر روی سطح نوسان دار جذب می شوند.

بعد از طرح ریزی این ایده، آن ها کاتالیست را بر روی نوارهایی
از اکسید سیلیکون بی شکل قرار دادند. آن ها توانستند هزاران
نانو لوله مارپیچ بسازند و در ادامه به مطالعه ساخت ویژگیهای
آن ها پرداختند. این نوارهای مارپیچ از نانو لوله‌های کربنی تک
دیواره با حداقل آسیب وارده می باشند و به نظر می رسد که همان
خواص الکتریکی نانو لوله های کربنی معمولی را دارا می باشند.
از این رو محققان انتظار دارند که بسته به قطر و کایرالیته
خواص فلزی یا نیمه هادی داشته باشند. مطالعات این افراد نشان
داد که قطر و کایرالیته در طول این مارپیچ ها که طولی بیش از
یک میلیمتر دارند ثابت می باشد.

به گفته محققان اشکال مارپیچ خواص ژئومتریک بسیار جالبی دارند.
آن ها با یک رشته می‌توانند محدوده خاصی را بپوشانند. این شکل
در بسیاری از ابزارهای مفیدی که در طی روز به‌کار می‌روند
همچون ابزارهای سرمایشی ، نوری و آبیاری دیده میشود.

محققان امیدوارند که نانو ابزارهایی بسازند که از شکل مارپیچ
با کاربردهایی مشابه اما در اندازه‌های مینیاتوری بهره ببرند.