استفاده از فناوری‌نانو در درمان دیابت نوع۱

گروهی از محققان آمریکایی به روش جدیدی برای اندازه گیری سریع مقادیر اندک انسولین در بدن دست یافتند. نتایج این تحقیق در درمان بیماری دیابت نوع ۱ کاربرد خواهد داشت.

گروهی از محققان آمریکایی به روش جدیدی برای اندازه گیری سریع
مقادیر اندک انسولین در بدن دست یافتند. نتایج این تحقیق در
درمان بیماری دیابت نوع ۱ کاربرد خواهد داشت.

در این روش سلول‌های سازنده انسولین به کبد بیماران دیابتی
پیوند زده می‌شود تا به تدریج جایگزین سلول‌های بیمار و تخریب
شده گردند. این محققان برای این کار با استفاده از
نانولوله‌های کربنی تک جداره نوعی الکترود جدید به نام
میکروفیزومتر (microphysiometer) ساختند و به کمک آن تغییرات
متابولیسم سلول‌های زنده‌ای که در اتاقک بسیار کوچکی محتوی
محلولی از مواد غذایی قرار داده شده بودند را بررسی و مقدار
اندک انسولین آزاد شده از هر سلول را اندازه‌گیری نمودند.

در این روش اندازه‌گیری که در فواصل معین و با توجه به جریان
بوجود آمده در الکترود انجام می‌شود به طور پیوسته اطلاعاتی از
سطح انسولین بدن بدست می‌آید. آزمایشهای انجام شده حاکی از آن
است که این روش به مراتب از روش‌های موجود برای اندازه گیری
انسولین موثرتر و دقیق تر است.

در این روش برای آنکه جریانات میکروسیالی مانع از کار الکترود
و جداشدن نانولوله‌ها نشوند، دانشمندان از یک ترکیب شیمیایی به
نام دی هیدروپیران (dihydropyran) در ساخت الکترود استفاده
کردند.

تنها ابهام این روش نیاز آن به دز بالایی از داروهای بازدارنده
دستگاه ایمنی است که دانشمندان هنوزاز اثرات سوء احتمالی آن بر
سلول‌های پانکراس اطلاعی ندارند. گفتنی است نتایج این بررسی
علمی در شماره ۱۸ فوریه نشریه Analytica chimica Acta منتشر
شده است.