تحول تشخیص‌های پزشکی به وسیله نانوبارکدهای فلورسانت

محققان دانشگاه کوئینزلند نانوبارکدهای فلورسانت موسوم به نانورشته‌ها ساخته‌اند که در مقایسه با روش‌های تشخیصی کنونی حساسیت و دقت بیشتری دارند.

محققان دانشگاه کوئینزلند نانوبارکدهای فلورسانت موسوم به نانورشته‌ها ساخته‌اند که در مقایسه با روش‌های تشخیصی کنونی حساسیت و دقت بیشتری دارند.
فناروی جدیدی در زمینه تحقیقات و درمان شامل تشخیص زودهنگام بیماری‌ها به وسیله محققان دانشگاه کوئینزلند اختراع و توسعه یافته است. این افراد نانوبارکدهای فلورسانت موسوم به نانورشته‌ها ساخته‌اند که در مقایسه با روش‌های تشخیصی کنونی حساسیت و دقت بیشتری دارند. نانورشته به ملکول‌های RNA وصل شده تا امکان بررسی بیان ژنها به‌صورت دیجیتال فراهم گردد. از آنجا که این سیستم قادر است تعداد دقیق زیست ملکول‌ها را شمارش کند امکان دستیابی به تصویری واقعی و حساس از بیان ژنها در یک زمان و مکان مشخص ممکن گردیده است. اطلاعات کمی (و نه کیفی) بدست آمده در این روش بر سایر روشهای ارزیابی ژنها مانند میکروآرایه ها ارجحیت دارد. روش نانورشته یکی از روش‌های متکامل در هر دو زمینه بالینی و تحقیقاتی است. بر این اساس امکان شناسایی ملکول‌های مرتبط با انواع بیماریها به طور دقیق تر فراهم گردیده است. علاوه‌بر آن، امکان شناسایی ملکول‌های جدید مرتبط با بیماری‌ها و شناسایی ژنهای مرتبط مهیا می‌گردد. از آنجا که این روش بر روندهای غیرآنزیمی مبتنی است احتمال بروز خطا را کاهش داده و در انواع شرایط می تواند مفید و موثر باشد. این محققان در حال ساخت نانوبارکدهای جدیدی هستند که در عین کاهش هزینه‌ها باعث بهبود حساسیت و کاربرد آن خواهد شد.