استفاده از گلبول‌های قرمز جهت کالیبراسیون میکروسکوپ اتمی

محققان فناوری‌نانو در مرکز ‏UC Davis‏ نشان داده اند که قادرند از گلبول‌های قرمز برای کالیبراسیون دستگاه‌های حساسی ‏هم‌چون میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده کنند.‏

محققان فناوری‌نانو در مرکز ‏UC Davis‏ نشان داده‌اند که قادرند از گلبول‌های قرمز
برای کالیبراسیون دستگاه‌های حساسی ‏هم‌چون میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده کنند. در
حقیقت این کار باعث چرخش نقش فناوری‌نانو شده است. چرا که از ‏زیست شناسی برای
کالیبراسیون یک ابزار استفاده می‌شود.‏

‏ در میکروسکوپ نیروی اتمی اهرم کوچکی وجود دارد که بر روی سطح نمونه حرکت می‌کند.
انحناء‌های کوچک نوک، ‏ارزیابی و به‌گونه ای تفسیر می‌شوند که تصویری از سطح شی
بدست آید. با این حال، کالیبراسیون دقیق و صحیح حالت ‏فنری این اهرم میکروسکوپ
نیروی اتمی ضروری است. به عقیده محققان، این کار روش جدیدی برای کالیبراسیون این
‏ابزارها نیست اما نشان می دهد که از گلبول‌های قرمز به عنوان تبدیل کننده دقیق
نیرو می‌توان استفاده کرد. این اندازه‌گیری‌ها ‏باعث پیشرفت درک ما از زیست شناسی
سلولی می‌گردد. به‌عنوان مثال، نحوه انتشار سلول‌های سرطانی یا نحوه ورود سیستم
‏ایمنی به بافتها برای مقابله با بیماری‌ها را می‌توان ارزیابی کرد.‏