دهمین دوره کنفرانس IEEE nano

دهمین دوره کنفرانس IEEE Nano در تاریخ ۱۷ – ۲۰ آگوست ۲۰۱۰ در شهر Goyang کشور کره جنوبی برگزار خواهد شد.

دهمین دوره کنفرانس IEEE Nano در تاریخ ۱۷ – ۲۰ آگوست ۲۰۱۰ در شهر Goyang کشور کره جنوبی در موضوعات ذیل برگزار خواهد شد:

• Nanoelectronics (More Moore, More than Moore and Beyond-CMOS)
• Nano-Optics, Nano-Photonics, Plasmonics, Nano-Optoelectronics
• Nanofabrication, Nanolithography, Nano-Manipulation, Nanotools
• Nanomaterials and Nanostructures
• Nanocarbon, Nanodiamond, Graphene and CNT Based Technologies
• Nano-Sensors and Nano-Membranes
• Modeling and Simulation
• System Integration (Nano/Micro/Macro), NEMS, and Actuators
• Molecular Electronics, Inorganic Nanowires, Nanocrystals, Quantum Dots
• Spintronics, Nanomagnetics
• Nano-Bio Fusion, Nano-Biology, Nanomedicine
• Nano-Circuits and Architectures, Reliability of Nanosystems
• Nano-Robotics
• Nano-Energy (Photovoltaics, Hydrogen Storage)
• Nanotoxicalogy, Environment/Health/Safety (EHS)

مهلت ارسال خلاصه مقالات اول مارس ۲۰۱۰ و ارسال مقاله کامل اول می ۲۰۱۰ خواهد بود.