جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های فناوری‌نانوی انگلیس

تیم Mini-Innovation and Growth از طریق شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو در انگلیس به دنبال جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات شرکت‌های فناوری‌نانوی انگلیس در حوزه فناوری‌نانو است.

تیم Mini-Innovation and Growth از طریق شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو در انگلیس (NanoKTN) به دنبال جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات زیر هستند:

در حال حاضر شرکت‌های فناوری‌نانوی انگلیس در حوزه فناوری‌نانو چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند؛ و

نیازهای این شرکت‌ها برای تضمین رشد آنها طی ۱۰ سال آینده کدام است؟

این اطلاعات در قالب گزارشی جمع‌آوری خواهند شد تا مبنای تنظیم راهبرد دولت انگلیس در حوزه فناوری‌نانو را تشکیل دهند.

در ادامه ۸ سوال عمومی برای استخراج اطلاعات مربوطه آورده شده است:

شرکت شما در کدام مرحله از زنجیره عرضه فناوری‌نانو قرار دارد؟

محصولات تولیدی شرکت شما در حوزه فناوری‌نانو کدامند؟

محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو شرکت شما بر چه منابعی تکیه دارد؟

شرکت شما از چه مشارکت‌ها یا پیمان‌هایی برای بهره‌برداری از فناوری‌نانو استفاده می‌کند؟

محصولات فروشی مبتنی بر فناوری‌نانوی شرکت شما کدامند؟

شرکت شما از چه زمانی درگیر توسعه و فروش محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو شده است؟

شرکت شما برای توسعه کسب و کارهای فناوری‌نانو به چه منابع مالی دولتی نیاز دارد؟

شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی طی ۱۰ سال آینده باید بر چه حوزه‌هایی از فناوری‌نانو تمرکز کنند؟