نانوموتورهای بی‌نیاز از سوخت

محققان آمریکایی موفق به ساخت نانوموتوری شدند که با کمک میدان الکتریکی درون محلول می‌چرخد.

محققان آمریکایی موفق به ساخت نانوموتوری شدند که با کمک میدان الکتریکی درون محلول
می‌چرخد. نانوموتورها ماشین‌های نانومقیاسی هستند که انرژی را به حرکت تبدیل می‌کنند.
این ماشین‌ها دارای کاربردهای ویژه‌ای از جمله دارورسانی و میکروجراحی هستند. برای
ساخت این نانوموتورها، نانوسیم‌های کاتالیستی که از فلزات مختلفی ساخته شده‌اند،
گزینه‌ی مناسبی به شمار می‌روند. مشکل این نانوسیم‌ها در این است که برای حرکت
نانوموتورهای ساخته‌شده از آنها، استفاده از برخی سوخت‌های شیمیایی نظیر پراکسید
هیدروژن ناگزیر است. دو محقق از دانشگاه کالیفرنیا موفق شدند نانوموتوری با این
نانوسیم ها بسازند که به مواد شیمیایی احتیاجی ندارند.

نانوسیم‌های پلی‌پیرول-کادمیم حاوی دیودهایی هستند که موجب یک‌سویه شدن جریان
الکتریسیته یک‌سویه می‌شود، بنابراین زمانی که یک میدان الکتریکی متناوب به سیستم
اعمال می‌شود، انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود. این نانوموتور مسافت
هفت برابر طول خود را در یک ثانیه طی می‌کند.

به عقیده‌ی ‌یکی از محققان این پروژه، نانوموتورهای بی‌نیاز از سوخت برای کاربردهای
زیست‌پزشکی بسیار مناسب است و این چیزی بود که ما مدت‌ها به دنبال آن بودیم. این
گروه به مدت سه سال روی ساخت نانوموتورهای سنتزی کار کرده‌اند و در این مدت در
جستجوی طراحی جدیدی برای افزایش کارایی و قدرت موتور بودند، همچنین آنها به دنبال
تغییر اساسی در کارکرد موتور جهت بهبود عملکرد آن بودند.

به اعتقاد یکی از استادان دانشگاه مادرید، این نانوموتور نقش قابل توجهی در حوزه‌ی
نانوماشین‌ها خواهد داشت. این گروه تحقیقاتی همینک روی تست نانوموتور در محیط‌های
زیست‌پزشکی کار می‌کنند.