افزایش آگاهی عمومی با برچسب‌گذاری محصولات فناوری‌نانو

نمایندگان دانشگاه‌ها، نهادها، صنایع و سازمان‌ها علمی و مدنی کشورهای آلمان، اتریش، سوییس و لیختن‌اشتاین در روزهای ۳ و ۴ ماه می، در شهر برلین، پیشرفت‌های اخیر و نحوه اداره فناوری‌نانو را بحث و بررسی کردند.

نمایندگان دانشگاهها، نهادها، صنایع و سازمانها علمی و مدنی کشورهای آلمان، اتریش، سوییس و لیختناشتاین در روزهای ۳ و ۴ ماه می، در شهر برلین، پیشرفتهای اخیر و نحوه اداره فناورینانو را بحث و بررسی کردند.
موضوعات اصلی بحث شده در پنجمین تبادلنظر بینالمللی صاحبنظران نانو، نتایج فعالیتهای NanoKommission آلمان در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۹ و پیشرفتهای ملی و بینالمللی کنونی در زمینه تدوین مقررات، ثبت و انتقال اطلاعات مربوط به نانوموادکشورهای شرکتکننده در این نشست بود.
این سلسله بحثهای کارشناسی از سال ۲۰۰۸ میلادی توسط انجمن نوآوری دانشگاه سنت گالن سازماندهی شده است.
ابزارهای مختلفی برای مدیریت محصولات مبتنی بر فناورینانو و نانومواد مورد توجه است که از جمله مهمترین آنها، ثبت نانومواد و محصولات مبتنی بر فناورینانو و نیز ثبت جنبههای مثبت و منفی آنها در برچسب نانومواد مورد استفاده در محصولات مصرفی است.
از آنجایی که یک مشتری نسبت به خرید محصولات مبتنی بر نانومواد آزاد است، سازمانها باید قادر باشند تا به سرعت و بهطور مناسب نسبت به این حق انتخاب عکسالعمل نشان دهند.
در این نشست، با استفاده از مثالهای ذیل، سوالات مربوط به اطلاعات مورد نیاز در زمینه استفاده از نانومواد در محصولات مصرفی بحث و بررسی شد: ثبت نام دولتی محدود ( جهت رهگیری انتشار نانومواد)؛
ثبت محصولات فناورینانو بهطوری که عامه مردم به آن دسترسی داشته باشند؛ و
برچسبگذاری ساده نانومواد در محصولات مصرفی.