تحویل داروهای چندگانه یا درمان ژنتیکی با DNAزوم‌ها

دیگر DNA فقط برای ژنتیک نیست. پژوهشگران کرنل در حال استفاده از DNA سنتزشده برای ساخت نانوذراتی به نام DNAزوم‌ها هستند که می‌توانند در دارورسانی و درمان ژنتیکی به درون سلول‌ها استفاده شوند.

دیگر DNA فقط برای ژنتیک نیست. پژوهشگران کرنل در حال استفاده از DNA سنتزشده برای ساخت نانوذراتی به نام DNAزوم‌ها هستند که می‌توانند در دارورسانی و درمان ژنتیکی به درون سلول‌ها استفاده شوند.

دان لوئو، یکی از این پژوهشگران گفت که DNAزوم‌ها می‌توانند چندین دارو و نیز مولکول‌های RNA را که برای بلوکه کردن جلوه ژن‌ها طراحی شده‌اند، حمل کنند و بهبود خوبی نسبت به سایر سیستم‌های تحویل مانند لیپوزوم‌ها (بارپیچ‌های ریزی از مولکول‌های فسفولیپید که غشای مولکولی را تشکیل می‌دهند) یا نانوذرات پلیمری ایجاد کنند. همچنین به گفته این پژوهشگران، بعضی از سایر سیستم‌های تحویل می‌توانند برای سلول‌ها سمی باشند.
گروه پژوهشی لوئو زنجیره‌های کوتاهی از DNA سنتزی خلق می‌کند که بگونه‌ای طراحی شده‌اند که فقط به قسمتی از طول‌شان ضمیمه می‌شوند تا بتوانند به هم وصل شده و شکل‌هایی مانند X، T، یا Y بسازند.

DNAزوم‌ها از واحدهای Y- شکلی آرایش می‌یابند که هرکدام از سه لایه DNA تشکیل شده‌اند. یک مولکول لیپید به دم Y ضمیمه می‌شود، و داروهایی که قرار است تحویل داده شوند با بازوهای Y پیوند شیمیایی برقرار می‌کنند. هنگامی که هدف بلوکه کردن جلوه ژن‌ها با مولکول‌های RAN ) siRAN مزاحم کوچک) باشد، DNA سنتزشده می‌تواند با بخش مکمل RNA بگونه‌ای طراحی شود که RNA پیوند ضعیفی با آن برقرار کند. بگفته این پژوهشگران، تحویل siRAN برای سایر سیستم‌های دارورسانی یک چالش بوده است.

این ترکیب DNA در محلول آب (که به مولکول‌های آب جذب می‌شود) و چربی‌ها (که از آب دفع می‌گردند) باعث می‌شود که واحد‌های Y به صورت کره‌هایی با قطر ۱۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر خودآرا شوند که از چندین لایه DNA، چربی و محموله پر شده‌اند.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی Small منتشر کرده‌اند.