هماِیش نانو انفورماتِیک ۲۰۱۱

هماِیش نانو انفورماتِیک ۲۰۱۱ در روزهاِی ۷ و ۸ دسامبر سال ۲۰۱۱ مِیلادِی (۱۶ و ۱۷ آذرماه ۱۳۹۰) در شهر آرلِینگتون برگزار خواهد شد.

هماِیش نانو انفورماتِیک ۲۰۱۱ (Nanoinformatics 2011) به‌دنبال گردآورِی متخصصان
انفورماتِیک، محققان فناورِی‌نانو و ساِیر ذِینفعان و مشارکت‌کنندگان بالقوه براِی
ارتقاِی اهداف نقشه راه ۲۰۲۰ نانو انفورماتِیک است. اِین کارگاه، بستر مناسبِی
فراهم مِی‌کند تا مشارکت‌کنندگان در آن از طرِیق جلسات برنامه‌رِیزِی راهبردِی،
جلسات بحث و بررسِی باز و ارائه پروژه‌ها و نتاِیج تحقِیقات، مسِیر مشخصِی را براِی
توسعه نانو انفورماتِیک طراحِی و ترسِیم نماِیند.

اِین هماِیش در روزهاِی ۷ و ۸ دسامبر سال ۲۰۱۱ مِیلادِی (۱۶ و ۱۷ آذرماه ۱۳۹۰) در
شهر آرلِینگتون برگزار خواهد شد.

برخِی از محورهاِی هماِیش مذکور عبارتند از:

• تشرِیح نمونه‌هاِیِی براِی انفورماتِیک در خارج از حوزه فناورِی‌نانو که ممکن است
مدل‌هاِی مناسبِی براِی نانوانفورماتِیک باشد؛

• تشرِیح روِیکردهاِی نوِین براِی جمع‌آورِی داده‌هاِی مربوط به علم و فناورِی‌نانو؛

• بِیان استفاده ابداعِی از فناورِی‌ اطلاعات ِیا راِیانه براِی حل مسائل مربوط به
حوزه فناورِی‌نانو؛

• تشرِیح موانع اخلاقِی، قانونِی و فرهنگِی مربوط به تسهِیم داده‌ها در زمِینه علم
و فناورِی‌نانو؛

علاقمندان مِی‌توانند چکِیده مقالات خود را در چارچوب موضوعات فوق ارائه نماِیند.