بررسی تاثیر ابعاد نقاط کوانتومی در سوسو زدن آنها

نقاط کوانتومی از دسته موادی هستند که می‌توان ازآنها در حوزه‌های مختلف استفاده کرد. اما هنوز اطلاعات دانشمندان درباره این مواد کامل نیست. پژوهشگران آمریکایی به بررسی تاثیر ابعاد نقاط کوانتومی در سوسو زدن آن پرداخته‌اند. نتایج آنها نشان می‌دهد که با افزایش ابعاد نقاط کوانتومی، میزان سوسو زدن در آنها کم می‌شود.

نقاط کوانتومی از دسته موادی هستند که می‌توان ازآنها در حوزه‌های مختلف استفاده
کرد. اما هنوز اطلاعات دانشمندان درباره این مواد کامل نیست. پژوهشگران آمریکایی به
بررسی تاثیر ابعاد نقاط کوانتومی در سوسو زدن آن پرداخته‌اند. نتایج آنها نشان می‌دهد
که با افزایش ابعاد نقاط کوانتومی، میزان سوسو زدن در آنها کم می‌شود.

نقاط کوانتمی دارای پتانسیل وسیعی در حوزه‌های مختلف از تصویربرداری پزشکی گرفته تا
افزایش کارایی منابع انرژی هستند. محققان دانشگاه دالاس گام تازه‌ای به سوی درک
بهتر از عملکرد نقاط کوانتومی برداشته‌اند. این ذرات کوچک، نانوذراتی هستند که از
درخشندگی برخوردار بوده و با سوسو زدن اثری شبیه به سوئیچ‌های نوری داشته و خاموش و
روشن می‌شوند.

به‌نظر می‌رسد که نقاط کوانتومی می‌توانند در نسل جدیدی از منابع نوری مورد استفاده
قرار گیرند زیرا کارایی زیادی در جذب و نشر نور دارند. آنتون مالکو استادیار
دانشگاه دالاس می‌گوید حفظ ویژگی سوسو زدن در نقاط کوانتومی بسیار مهم بوده و
استفاده از آنها را در حوزه‌های مختلف تسهیل می‌کند.

مالکو و تیم تحقیقاتی‌اش از آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس دریافتند که با افزایش اندازه
پوسته بیرونی این نانوذرات، مقدار سوسو زدن نقاط کوانتومی کاهش می‌یابد. محققان این
ذرات کوانتومی را تغییر دادند به‌طوری که ابعاد آنها را از ۴ نانومتر به ۱۵ نانومتر
رساندند.

مالکو می‌گوید ما دریافتیم که سوسو زدن این نقاط کوانتومی تغییر کرد به‌طوری که با
افزایش ابعاد، سوسو زدن‌شان شباهتی با نقاط کوانتومی اولیه نداشت. ما فهمیدیم این
فرآیند که به نوترکیبی اوژه معروف است به‌شدت بستگی به ضخامت پوسته نقاط کوانتومی
دارد و با افزایش پوسته نقاط کوانتومی می‌توان فرآیند سوسو زدن را کاملا از بین
برد.

مالکو می‌گوید درک بهتر از همه نیرو‌هایی که در این پدیده دخیل هستند موجب می‌شود
که راهی برای کاهش رفتار نامطلوب نقاط کوانتومی پیدا کرد. همچنین می‌توان از نقاط
کوانتومی در حوزه‌های مختلف از تصویربرداری زیست پزشکی گرفته تا پردازش اطلاعات
کوانتومی استفاده کرد.

یافته‌های این تحقیق در نشریهNano Letters به چاپ رسیده است.