آیین نامه حمایت از انتشار مجلات علمی داخلی فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو آیین نامه جدیدی را به منظور حمایت از مجلات علمی-پژوهشی مرتبط با فناوری نانو، اعلام کرد. مطابق این آیین نامه مبالغی به عنوان حمایت تشویقی به مجلات و نویسندگان مقالات منتشره مرتبط با فناوری نانو تعلق خواهد گرفت.

ستاد توسعه فناوری نانو آیین نامه جدیدی را به منظور حمایت از مجلات علمی-پژوهشی مرتبط با فناوری نانو، اعلام کرد. مطابق این آیین نامه جدید مبالغی به عنوان حمایت تشویقی به مجلات و نویسندگان مقالات منتشره مرتبط با فناوری نانو تعلق خواهد گرفت.

 

مبلغ حمایت تشویقی در نظر گرفته شده برای مجلات و مقالات مطابق آیین نامه ذیل پرداخت خواهد شد:

 

۱٫ مجلات نمایه شده درISI.

 ۱٫۱٫ مجلات نمایه شده در ISI با عنوان فناوری نانو

• به ازای چاپ هر مقاله در مجله مبلغ پنج میلیون ریال به مجله تشویقی پرداخت می‌گردد؛

• به نویسندگان مقالات چاپ شده در این مجلات مبلغ ۲۰% تشویقی بیشتر تعلق می‌گیرد؛ (لازم به ذکر است طبق آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات ISI چاپ شده در حوزه فناوری‌نانو مبلغ تشویقی از ۱۵ میلیون ریال تا ۲۵ میلیون ریال پس از داوری و تأیید تعلق می‌گیرد)

 

۲٫۱٫ مجلات نمایه شده در ISI بدون عنوان فناوری نانو

• به آن دسته از مجلات ایرانی نمایه شده در ISI که شماره مخصوص (Special Issue) مربوط به فناوری نانو را منتشر نمایند، به ازای چاپ هر مقاله در مجله مبلغ پنج میلیون ریال به مجله تشویقی پرداخت می‌گردد؛

• در صورتی که حداقل ۲۰% مقالات چاپ شده در هر شماره مجله مرتبط با فناوری نانو باشد به ازای هر مقاله مبلغ ۳ میلیون ریال تشویقی به مجله  پرداخت می‌گردد؛

 

۲٫ مجلات علمی پژوهشی انگلیسی داخلی

۱٫۲٫ مجلات علمی پژوهشی انگلیسی داخلی با عنوان فناوری نانو

• به ازای چاپ هر مقاله در مجله مبلغ ۲ میلیون ریال به مجله تشویقی پرداخت می‌گردد؛

• به نویسندگان مقالات چاپ شده در این مجلات مبلغ ۷ میلیون و پانصد هزار ریال تعلق می‌گیرد؛ (لازم به ذکر است طبق آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در حوزه فناوری‌نانو پس از داوری و تأیید مبلغ ۶ میلیون ریال تشویقی تعلق می‌گیرد)؛

 

تبصره:

• داوری مقالات مطابق روش معمول صورت خواهد گرفت.

• این حمایت براساس قرارداد منعقده بین مشاور فنی مورد تأیید ستاد و مجله پرداخت خواهدشد و پرداخت حمایت‌ها با تأیید مجری پشتیبان از نمایه شدن مجله صورت خواهد گرفت.