فراخوان طرح های پژوهشی ستاد علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهشهای پایه، کاربردی و توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویتهای مصوب ستاد حمایت می نماید.

طبق فراخوان منتشر شده در سایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، حمایت های این ستاد به طرح هایی تعلق می گیرد که در فراخوان های عمومی به آن ستاد ارسال و پس از داوری علمی و فنی مورد تایید قرار بگیرند.

در فراخوان چهارم این ستاد، محققان و فناوران می توانند طرح های خود را تا ۱۵ آبان ماه ارسال نمایند.
اطلاعات تکمیلی در سایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی به نشانی www.cogc.ir موجود است.