سومین مجله نانوی ایران در ISI نمایه شد

مجله Journal of Nanoanalysis که در حال حاضر توسط دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی منتشر می‌شود، در نمایه ESCI سایت تامسون رویترز پذیرفته و نمایه شد.

مجله Journal of Nanoanalysis  از سال ۲۰۱۴ شروع به انتشار مقالات علمی در حوزه فناوری نانو از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی نموده و به صورت سه شماره در سال چاپ می‌شود. مدیر مسئول مجله دکتر سید مهدی رضایت، سردبیر، دکتر مسعود درویش گنجی و مدیر داخلی دکتر سید مجتبی مصطفوی بوده و افراد مطرحی در حوزه‌های تخصصی مختلف و از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در هیئت تحریریه مجله حضور دارند.

مجله در حوزه‌های تخصصی زیر اقدام به دریافت مقاله به صورت Original، Review و … کرده و در مدت زمان کوتاهی داوری آنها انجام می‌شود. فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقاله در این مجله بسیار سریع (حدود ۲ ماه) بوده و هیچ هزینه‌ای بابت مراحل مختلف آن از نویسندگان مقاله دریافت نمی‌شود.

 Nanomaterials
  Nanomedicine
  Computational Studies
 Nanochemistry
  Nano Engineered Systems
 NanoPhotonics
Nano-electromechanical Systems, Nanoelectronics
 Nanotechnology – Targeted Drug Delivery

لازم  به ذکر است که پیش از این دو مجله نانوی Journal of Nanostructures (ناشر: دانشگاه کاشان) و Journal of Nanostructure in Chemistry (ناشر: دانشگاه آزاد شهر قدس) در نمایه ESCI تامسون رویترز پذیرفته شده بودند.

گفتنی است، نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index به عنوان یک نمایه جدید در پایگاه ISI-Web of Science Core Collection  در سال ۲۰۱۵ معرفی و ارائه شده است.

عنوان و چکیده مقالات منتشرشده در مجلات نمایه ESCI در پایگاه ISI Web of Science قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است و این مقالات دارای اعتبار و ارزش مقاله ISI Web of Science خواهند بود.

شایان ذکر است، براساس آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در مجله JNA با توجه به نمایه شدن آن در ESCI، مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان حایت تشویقی تعلق می‌گیرد.

فهرست مقالات این مجله و نسخه الکترونیکی آن از طریق پایگاه اینترنتی مجله قابل دریافت است.