انتشار گزارشی پیرامون روش های جایگزین برای آزمون ارزیابی ریسک نانومواد تولیدی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارشی با عنوان «آزمون¬های جایگزین ارزیابی ریسک نانومواد تولید شده: وضعیت دانش موجود و تحقیقات لازم برای استفاده از نانومواد» منتشر کرد.

در این گزارش، کارشناسانی از دانشگاه، صنعت، دولت و گروههای حامی منافع عمومی در مورد اینکه چگونه مدلهای جایگزین میتوانند برای ارزیابی ریسک نانو مواد تولید شده، مورد استفاده قرار گیرد، به تحقیق، تجزیه و تحلیل و بحث پرداختند.
هدف این گزارش مشخص کردن این مساله است که چگونه روشهای آزمون جایگزین میتوانند برای انجام آنالیز ریسک درباره سلامت انسان، سلامت اکوسیستم و دادههای مواجهه مورد نیاز برای نانومواد تولیدی در کوتاه مدت و بلند مدت، مورد استفاده قرار بگیرند. هدف دیگر، مشخص کردن نیازهای تحقیقاتی برای حمایت از این روشها در آینده نزدیک بوده است. برای تهیه این گزارش، اقداماتی از قبیل برگزاری یک سمپوزیوم، مطالعه موردی در زمینه روشهای جایگزین برای آزمون ایمنی، تهیه گزارش‌های جدید و انتشار سه گزارش مفصل اشاره کرد. از این نتایج برای تدوین پیشنهادات لازم جهت ارتقای دانش فعلی و برطرف کردن شکاف دانشی موجود استفاده می شود.
یکی از نتایج این گزارش است که روشهای آزمون جایگزین در حال حاضر برای غربالگری استفاده میشود و در آینده نزدیک برای تصمیم گیری‌ها در چارچوبهای قانونی خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طبق این گزارش، مقابله با چالشهای اساسی استانداردسازی در مواد و روشها و گزارش‌دهی، طراحی آزمایش با هدف حصول نتایج واقعی و هماهنگی و به اشتراک گذاری همکاری‌ها و دادهها در مقیاس بزرگ، باید توسط جوامع علمی سازمان دهی و راهبری شود.
سازمان OECD انتظار دارد نتایج این گزارش بتواند منجر به توسعه و پیاده سازی روشهای آزمون جایگزین برای آزمونهای نانومواد تولیدی شود؛ آزمونهایی که میتوانند باعث تسریع در توانایی تشخیص نانومواد تولیدی خطرناک شوند و برای تصمیم گیریهای مدیریت ریسک، سریعتر، قابل اطمینان‌تر و مقرون به صرفهتر باشند.