حمایت های تشویقی فناوری نانو در فروردین ماه ۱۳۸۶

حمایت های تشویقی فناوری نانو در فروردین ماه ۱۳۸۶

در فروردین ماه سال ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۵۷ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۳۴ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۵ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۵ مورد مقاله ISI ، ، ۲ مورد شرکت در کنگره و ۱ مورد چاپ کتب فناوری نانو بوده اند.

7878
حمایت های تشویقی فناوری نانو در اسفند ماه ۱۳۸۵

حمایت های تشویقی فناوری نانو در اسفند ماه ۱۳۸۵

در اسفندماه سال ۱۳۸۵، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۶۵ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۴۵ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۵ مورد پایان‌نامه دکتری، ۶ مورد مقاله ISI ، ۷ مورد طرح درس و ۲ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

6018
قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت تشویقی

قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت تشویقی

متقاضیان دریافت حمایت‌های تشویقی که اسامی آنها در فهرست پذیرفته‌شدگان از طریق سایت ستاد اعلام شده است، جهت سهولت در دریافت‌ حمایت تشویقی خود، ملزم به ارسال کپی شناسنامه یا کارت ملی و یک شماره حساب ملی کارت (بانک ملی) به نام شخص می‌باشند.ارسال شماره حساب برای دریافت مبلغ حمایت الزامی می باشد. (شماره حساب صرفا باید به اسم شخص دریافت کننده حمایت تشویقی باشد). خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در پرداخت‌ مبالغ تشویقی، در اسرع وقت نسبت به ارسال مدارک به پست الکترونیکی hrdc@irannano.org اقدام نمایید.

3104
حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۵

حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۵

در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۴۸ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۳۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری، ۹ مورد مقالهISI و ۷ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

5350
قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت های تشویقی تا آبان و آذر ۱۳۸۵

قابل توجه پذیرفته شدگان حمایت های تشویقی تا آبان و آذر ۱۳۸۵

متقاضیان دریافت حمایت‌های تشویقی که اسامی آنها در فهرست پذیرفته‌شدگان آبان و آذر ماه ۱۳۸۵ از طریق سایت ستاد اعلام شده است، جهت سهولت در دریافت‌ حمایت تشویقی خود، ملزم به ارسال کپی شناسنامه یا کارت ملی و یک شماره حساب بانکی به نام شخص (ترجیحاً شماره حساب بانک ملی) می‌باشند.

2143
حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در دی ماه ۱۳۸۵

حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در دی ماه ۱۳۸۵

در دی‌ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۴۲ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۲۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۲ مورد پایان نامه دکتری، ۹ مورد مقالهISI ، ۲ مورد مقاله علمی- پژوهشی، ۱ مورد طرح درس ، ۱ مورد ترجمه کتاب و ۵ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

4713
حمایت های تشویقی فناوری نانو در آذر ماه ۱۳۸۵

حمایت های تشویقی فناوری نانو در آذر ماه ۱۳۸۵

در آذرماه سال ۱۳۸۵، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای اجرای برنامه حمایت‌های تشویقی این ستاد از فعالیت‌های فناوری‌نانو، ۹۷ مورد از درخواست‌ها را داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۵۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۶ مورد پایان‌نامه دکتری، ۲۴ مورد مقاله ISI و۱ مقاله علمی پژوهشی، ۲ مورد طرح درس و ۶ مورد شرکت در کنگره،‌ یک مورد سفر اساتید جهت ارزیابی عملکرد دانشجو و یک مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ بوده اند.

6293
حمایت های تشویقی فناوری نانو در آبان ماه ۱۳۸۵

حمایت های تشویقی فناوری نانو در آبان ماه ۱۳۸۵

در آبان ماه سال ۱۳۸۵، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای اجرای برنامه حمایت‌های تشویقی این ستاد از فعالیت‌های فناوری‌نانو، ۸۱ مورد از درخواست‌ها را داوری و پذیرفته است.

6850
حمایتهای تشویقی فناوری نانو در مهرماه ۱۳۸۵

حمایتهای تشویقی فناوری نانو در مهرماه ۱۳۸۵

درمهر ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۶۲ مورد از درخواست‌های صورت دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد۱۷ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۳ مورد پایان نامه دکتری ،۱۳ مورد مقاله ISI ، ۱ مورد مقاله علمی پژوهشی،۲ مورد طرح درس، ۳ مورد گردآوری و ترجمه کتاب و ۳ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

5120
حمایت های تشویقی ستاد در شهریور ماه

حمایت های تشویقی ستاد در شهریور ماه

درشهریور ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۶۰ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد۳۱ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۴ مورد پایان نامه دکتری ، ۱۱ مورد مقاله ISI ، ۲مورد مقاله علمی- پژوهشی،۲ مورد طرح درس ،۱ مورد گردآوری کتاب و ۹ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

6327