حمایت های تشویقی فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۸۵

حمایت های تشویقی فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۸۵

درمرداد ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۵۸ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد ۲۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۷ مورد مقاله ISI ، ۲مورد مقاله علمی- پژوهشی، ۱ مورد طرح درس و ۴ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

4813
انتشار پوستر حمایت‌های تشویقی علوم انسانی

انتشار پوستر حمایت‌های تشویقی علوم انسانی

ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو با هدف تربیت نیروهای دارای تخصص‌های مدیریت، بازرگانی، حقوقی و سایر رشته‌های علوم انسانی، برای پشتیبانی دولت و بخش خصوصی در توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو از پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد علوم انسانی مرتبط با علوم و فناوری‌نانو حمایت به عمل می‌آورد

3391
حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در تیر ماه ۱۳۸۵

حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در تیر ماه ۱۳۸۵

در تیرماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۱۲۷ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد۸۸ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۱۰ مورد پایان‌نامه دکتری،۱۸ مورد مقاله ISI ،۱ مورد چاپ کتاب ، ۲مورد مقاله علمی- پژوهشی و ۸ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

8733
حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در خرداد ماه ۱۳۸۵

حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در خرداد ماه ۱۳۸۵

در خردادماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۱۰۲ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد۷۰ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۸ مورد پایان‌نامه دکتری،۱۳ مورد مقاله ISI ، ۱ مورد طرح درس و ۱۰ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

6727
حمایت های تشویقی فروردین در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵

حمایت های تشویقی فروردین در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۵۴ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است.

7328
اولویت‌گذاری حمایت‌های تشویقی پایان‌نامه‌های دانشجویی

اولویت‌گذاری حمایت‌های تشویقی پایان‌نامه‌های دانشجویی

در ادامه اجرای سیاست‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از دستاوردها و فعالیت‌های متخصصان کشور و جهت ایجاد انگیزه بیشتر به انجام پروژه‌های کاربردی و سوق دادن این فعالیت‌ها به سمت اولویت‌های ملی، این ستاد اولویت‌گذاری و سطح‌بندی جوایز تشویقی را در برنامه خود قرار داده است و شرایط‌ جدید حمایت‌ها را اعلام نموده است. حمایت‌های جدید ستاد که از اسفند ماه سال ۱۳۸۴ تصویب و اطلاع‌رسانی شده است، شامل اولویت‌گذاری و سطح‌بندی پایان‌نامه‌ها به سه سطح می‌باشد.

1852
گزارشی از حمایت های تشویقی انجام شده توسط ستاد در اسفند ۸۴

گزارشی از حمایت های تشویقی انجام شده توسط ستاد در اسفند ۸۴

در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۲۲ مورد از درخواست‌ها برای دریافت حمایت را بررسی کرده و مورد پذیرش قرار داده است.

2991
حمایت‌های تشویقی ستاد در دی ماه سال ۱۳۸۴

حمایت‌های تشویقی ستاد در دی ماه سال ۱۳۸۴

در دی ماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۷۰ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را مورد حمایت قرارداده است. از این تعداد ۳ مورد شرکت در کنگره‌های خارجی، ۸ مورد پایان‌نامه دکتری، ۴۰ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۱۷ مورد مقاله ISI و ۲ مورد مقاله داخلی بوده‌‌اند.

2447