تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از فناوری‌ نانو در زدایش PFAS از محیط‌زیست

تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از فناوری‌ نانو در زدایش PFAS از محیط‌زیست

شرکت اسپارک تکنولوژیز تفاهم‌نامه‌ای با شرکت جی‌بی‌اس اند جی امضا کرده است تا از فناوری فیلتراسیون نانویی اسپارک برای زدایش پلی فلوئوروآلکل از آب‌های آلوده استفاده شود.

251