افزایش درآمد با تغییر راهبرد در بازار

افزایش درآمد با تغییر راهبرد در بازار

شرکت اپلاید گرافن متریالز قصد دارد تا روی کاربرد گرافن در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند. همچنین این شرکت به دنبال بهبود شبکه توزیع خود در کشورهای مختلف است. هدف نهایی، کاهش هزینه و افزایش درآمد از طریق اصلاح راهبردهای صنعتی است.

190