معرفی شرکت خطرپذیرABINGWORTH

زمان تأسیس این شرکت که در کشور انگلیس واقع شده و در لندن، کمبریج و فیلوپارک دفتر دارد، به سال ۱۹۷۳ بازمی‌گردد. هشتاد کسب و کار در علوم دارویی و زیستی، در ۱۵ سال گذشته ایجاد نموده است.