خطرات استفاده نظامی از نانوتكنولوژی

مبالغه در مورد منافع و مزایای فناوری‌های جدید و تبلیغ بیش از حد دربارة آن در دنیای فناوری‌های سطح بالا امری رایج است. محققان، رؤسای امور مالی و مدیران به خوبی بر این نکته واقفند که سرمایه‌گذار‌ها، سیاست‌مداران و حتی جامعه ‌‌خواهان تبلیغات پرجاذبه در مورد