تخریب غشاءهای سلولی به وسیلة فولرین‌ها

اخیراً دانشمندان دانشگاه رایس و مؤسسه فناوری جورجیا طی گزارشی، اختلاف سمیت‌زدایی انواع فولرین‌ها در دو ردة سلولی را اعلام کردند. براساس این تحقیق کولوئید‌های کم‌محلول فولرین در آب در غلظت‌های ppm20 باعث بروز سمیت در دو ردة سلولی از سلول‌های پوست انسان و کارسینومای کبد شدند.