بازار جهانی نانو زیست‌فناوری

موسسه ریپورت لینکر (Reportlinker)، گزارش جدیدی با عنوان «نانو زیست‌فناوری: کاربردها و بازارهای جهانی»، منتشر کرده است.

موسسه ریپورت لینکر (Reportlinker)، گزارش جدیدی با عنوان «نانو زیست‌فناوری:
کاربردها و بازارهای جهانی»، منتشر کرده است. براساس این گزارش، ارزش بازار جهانی
محصولات مبتنی بر نانو زیست‌فناوری در سال ۲۰۱۰، حدود ۳/۱۹ میلیارد دلار بوده است.

در حال حاضر، نرخ رشد ترکیبی ناخالص سالانه‌ی (CAGR) بازار نانو زیست‌فناوری، ۹
درصد است که برآورد می‌شود ارزش آن تا سال ۲۰۱۵ به ۷/۲۹ میلیارد دلار افزایش یابد.

هدف از انتشار مطالعه فوق، ارزیابی وضعیت کنونی و رشد بازار محصولات مبتنی بر نانو
زیست‌فناوری است. گزارش جدید، پتانسیل رشد جهانی نانو زیست‌فناوری را برای دوره
زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تعیین کرده است.

همچنین بازار نانو زیست‌فناوری در بخش‌های تشخیص، دارورسانی، ادوات تحقیق و توسعه و
کاربردهای توالی‌سنجی DNA نیز مطالعه و بررسی شده است.

گزارش جدید به طور ویژه بر بخش دارورسانی تمرکز کرده است. بسیاری از کاربردهای
فناوری‌نانو در بخش دارورسانی به مرحله تجاری‌سازی رسیده است. داروه‌های پلیمر،
نانوکریستال و لیپوسومال، از جمله مهمترین داروه‌های مبتنی بر فناوری‌نانو هستند که
در بازار وجود دارند.

مطالعه‌ی جدید، بازار جهانی نانو مواد اصلی و کاربردهای آن را در دوره زمانی ۲۰۱۰
تا ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده است. شاخص‌های زیر در گزارش فوق تجزیه و تحلیل شده است:

• روندهای تصویربرداری بیولوژیک؛

• نیازهای دارورسانی؛

• روندهای پتنت و ساختار صنعت؛

• تولیدکنندگان نانوذرات، دنریمرها، نانوکریستال‌ها، نقاط کوانتومی، نانوذرات پلیمر
و تراشه‌های زیستی.

متن کامل گزارش جدید به قیمت ۳۸۸۰ یورو از طریق

نشانی
قابل خریداری است.