بسیار عالی. باتوجه به شناختی که از شما و تیم موفق قدرتمندتان که از دانش آموختگان مهندسی پلاسمای تبریز و سایر دوستان از دانشگاه صنعتی سهند، گروه نانوفناوری دانشگاه تبریز و گروه فیزیک دانشگاه تبریز داریم دیدن خبرهای مربوط به موفقیت های علمی صنعتی شما که در پیشبرد اهداف کلان ملی نقش مستقیم و موثر را دارد مایه غرور و مباهات است. پیروز باشید و برقرار عزیزان و برادران عزیزم