خطرات استفاده نظامی از نانوتكنولوژی

خطرات استفاده نظامی از نانوتكنولوژی

مبالغه در مورد منافع و مزایای فناوری‌های جدید و تبلیغ بیش از حد دربارة آن در دنیای فناوری‌های سطح بالا امری رایج است. محققان، رؤسای امور مالی و مدیران به خوبی بر این نکته واقفند که سرمایه‌گذار‌ها، سیاست‌مداران و حتی جامعه ‌‌خواهان تبلیغات پرجاذبه در مورد

6179
تخریب غشاءهای سلولی به وسیلة فولرین‌ها

تخریب غشاءهای سلولی به وسیلة فولرین‌ها

اخیراً دانشمندان دانشگاه رایس و مؤسسه فناوری جورجیا طی گزارشی، اختلاف سمیت‌زدایی انواع فولرین‌ها در دو ردة سلولی را اعلام کردند. براساس این تحقیق کولوئید‌های کم‌محلول فولرین در آب در غلظت‌های ppm20 باعث بروز سمیت در دو ردة سلولی از سلول‌های پوست انسان و کارسینومای کبد شدند.

2217