پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۲۲۴ محقق نانو

پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۲۲۴ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در شهریور‌ماه ۱۳۹۵ مبلغ ۱۰,۰۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۲۲۴ محقق پرداخت نموده است. این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا آخر بهمن‌ماه در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت نداشته‌اند.

4560